ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

 

Τα υαλοπλέγματα εφαρμόζονται σαν οπλισμός διαφόρων επιστρώσεων οικοδομικών στοιχείων:
α) Ανάμεσα από στεγανωτικές επαλείψεις για δημιουργία ισχυρών μεμβρανών.
β) Για ενίσχυση ρητινούχων π.χ. εποξειδικών επιστρώσεων σε δάπεδα ή στην πίσω πλευρά μαρμαροπλακών.
γ) Για ενίσχυση τσιμεντοκονιαμάτων δαπέδων ή επιχρισμάτων πάνω από θερμομονωτικές πλάκες (θερμοπροσόψεις).
Ισχυροποιούν κάθε μορφής επίστρωση, στην οποία ενσωματώνονται, αυξάνοντας τις αντοχές σε εφελκυσμό και κρούση και εκμηδενίζουν τις ρηγματώσεις από συρρίκνωση πήξης.